O FIRMIE

OFERTA

PROJEKTY

KONTAKT

LOGOWANIE

SYSTEM DYSTRYBUCJI BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ANDROBAYT SYSTEM

 

W  Androbayt System funkcjonują następujące urządzenia:

 

1. Stacjonarne urządzenie zasilenia rachunku pasażera.

2. Mobilne urządzenie zasilenia rachunku pasażera zawierające w sobie funkcję komputera lokalizacyjnego nowej generacji.

3. Kasownik biletów.

4. Urządzenie kontrolerskie zintegrowane z  Kartą kontrolera i Kartą kierowcy.

5. Komputer audytora zespolony z kartą zabezpieczoną elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do dostępu do bazy danych Przewoźnika.

6. Serwer.

7. Karta klienta.

 

Ad. 1   Stacjonarne urządzenie zasilenia rachunku pasażera.

Urządzenie swoją funkcją zbliżone do bankomatu. Po wsunięciu do niej karty klienta następuje otwarcie konta klienta na tych samych zasadach jak w systemach bankowych. Na ekranie dotykowym wyświetla się zapytanie o rodzaj operacji. Do wyboru są funkcje:

a) zasil rachunek

b) wypłać (resztę)

c) kup bilet

d) historia

 

ad. 1.a ) zasil rachunek

Funkcja umożliwia dokonanie wpłaty. Po dotknięciu wybranego pola ekranu włącza się urządzenie przyjmujące banknoty. Po włożeniu banknotu i jego akceptacji przez urządzenie, następuje zaliczenie kwoty na rachunek. Wpłata jest monitorowana przez wpłacającego i audytora systemu. Wysokość wpłat może być ograniczona do określonej kwoty lub nieograniczona. Wpłata kończy się automatycznie po przekroczeniu ustalonego limitu, bądź po dotknięciu pola „zakończ”. Z dokonanej wpłaty pobierana jest zapłata za później wybraną usługę przewozu.

 

ad. 1.b ) wypłać

Funkcja służy wypłacie reszty. Po dotknięciu pola „wypłać”, wyświetla się strona na której dotykając pól oznaczonych cyframi, klient wybiera kwotę do wypłaty. W razie zawyżenia kwoty do wypłaty w stosunku do środków zgromadzonych na rachunku, urządzenie wypłaci kwotę rzeczywiście należną, informując klienta odrębnym komunikatem na ekranie.

Pozostawione na rachunku pieniądze mogą być wykorzystane na zakup biletów jednorazowych w autobusie i na zakup biletu okresowego w urządzeniu stacjonarnym.

 

ad. 1.c ) kup bilet

Funkcja służy realizacji transakcji zakupu biletu okresowego, imiennego bądź na okaziciela.

Po dotknięciu pola z napisem „kup bilet” ukazuje się strona z ofertą Przewoźnika zawierającą proponowane do sprzedaży bilety. AndoraytSystem pozwala na dowolne ustalenie przez Przewoźnika rodzajów biletów oraz okresu ważności, a także powiązania tych biletów z uprawnieniami dla konkretnej osoby lub dla okaziciela.

Poprzez  dotknięcie wybranego na ekranie pola, klient dokonuje wyboru rodzaju biletu który chce zakupić i w dalszej kolejności:

- Dla biletu na okaziciela, wyświetla się strona z numerami linii autobusów i rodzajami biletów. Klient dotykając wybranego pola, wybiera numer linii i rodzaj biletu a następnie, po dotknięciu pola „akceptuj”, następuje zakup wybranego biletu z równoczesnym pobraniem zapłaty z rachunku klienta. W tym momencie została zawarta między stronami umowa przewozu.

- Dla biletu przypisanego do konkretnej osoby, wyświetla się strona z numerami linii i rodzaju biletów, a następnie po wyborze linii i rodzaju biletu, na ekranie wyświetla się widziana przez obiektyw kamery cyfrowej twarz klienta, który po dotknięciu pola „zrób zdjęcie”, fotografuje swoją twarz, i po pojawieniu się na monitorze fotografii z polem „akceptuj”, akceptuje dokonaną przez siebie fotografię, która jest zapisywana na jego koncie. Operację fotografowania można powtarzać do czasu uzyskania satysfakcjonującego zdjęcia. W momencie dotknięcia pola „akceptuj”, następuje zawarcie umowy zakupu biletu imiennego okresowego na rzecz osoby ujawnionej na zdjęciu oraz pobranie pieniędzy z rachunku klienta.

 

ad. 1.d ) historia

Funkcja służy prześledzeniu przez klienta przebiegu dokonanych na jego rachunku transakcji, to jest wpłat, wypłat, zakupu biletów, aktualnego stanu dostępnych środków i aktywnych biletów okresowych.

Zasilenie rachunku klienta i zakup biletu okresowego może być dokonane przez Internet, operacja ta będzie ujawniona w historii.

 

AD. 2 )  Mobilne urządzenie zasilenia rachunku pasażera zawierające w sobie funkcję komputera lokalizacyjnego nowej generacji.

Urządzenie przeznaczone do zainstalowania w autobusie. Spełnia cztery  funkcje:

- zasilenie konta klienta, które następuje poprzez wsunięcie karty do czytnika a następnie wrzut pieniędzy w monetach bądź banknotach. Urządzenie nie wydaje reszty. Zasilenie może być zaraz wykorzystane do zakupu biletu w kasowniku, lub przedłużeniu biletu okresowego. Kwota zasilenia może być systemowo ograniczona,

-   dodatkowa funkcja kasownika - opcjonalnie, według wyboru Przewoźnika,

- monitoruje i zapisuje na bieżąco wszystkie wpłaty, dokonane w kasowniku operacje zakupu biletów i przebieg kontroli biletów oraz przekazuje je do centralnej bazy danych, tworzy zapasową kopię dokonanych w autobusie czynności,

- zawiera w sobie urządzenie geolokacji autobusu, przesyła dane dyspozytorowi i na stacjonarne tablice informacyjne oraz stronę internetową z mapą komunikacyjną miasta.

 

 

AD. 3 )   Kasownik.

Kasownik jest urządzeniem przeznaczonym do zakupu biletów jednorazowych. Może stanowić samodzielne urządzenie lub być wmontowany w mobilne urządzenie zasilenia rachunku pasażera, opisane wyżej w punkcie AD 2). Cennik biletów jest systemowo ustalony przez Przewoźnika, może być modyfikowany poprzez wprowadzenie nowych danych do systemu informatycznego, bez konieczności dodatkowych czynności.

Po wsunięciu karty do kieszeni kasownika, zapala się dioda odpowiedniego koloru sygnalizująca o posiadanych środkach na rachunku klienta które mogą być przeznaczone na zakup biletu:

- dioda zielona informuje o posiadaniu środków,

- dioda pomarańczowa informuje, że środki są wystarczające dla zakupu ostatniego biletu w danej taryfie,

- dioda czerwona informuje o braku środków.

Sygnalizacja diod jest zsynchronizowana z rodzajem i ilościami wybieranych do zakupu biletów na danej linii oraz aktualizuje się w czasie dokonywania wyboru biletów, informuje na bieżąco pasażera o możliwości kupna żądanych biletów.

Kasownik zawiera w sobie trzy przyciski:

 

TARYFA, obok którego znajduje się wyświetlacz o rodzaju taryfy (np.: szkolny, dla dzieci, inwalidów itd.). Poprzez wciskanie przycisku klient przechodzi do taryfy pożądanej. Po włożeniu karty zawsze wyświetla się taryfa ostatnio zakupionego biletu z automatycznym ustawieniem wysokości opłaty obowiązującej na danej linii i w wybranej przez pasażera taryfie. Jest tak dlatego, że konkretny pasażer (np. student) na ogół korzysta sam z karty i nie traci czasu na każdorazowy wybór taryfy.

KUP, obok którego znajduje się wyświetlacz z cyframi informacyjnymi. Wybór ilości dokonuje się poprzez kolejne wciskanie przycisku, aż do wyświetlenia pożądanej ilości biletów.

ANULUJ, przycisk służący korekcie ilości zakupionych biletów.

W razie potrzeby wykupu, z jednej karty przejazdu, biletu dla kilku osób, lub  bagażu albo zwierzęcia, czynność wyboru taryfy i ilości biletów należy powtórzyć.

W momencie wysunięcia karty z wybraną i wyświetloną ilością oraz taryfą biletów, następuje kupno biletu i zawarcie umowy na przejazd.

W trakcie przejazdu, poprzez zbliżenie karty do kasownika, pasażer może sprawdzić czy ma ważny bilet, kasownik wyświetla taryfę i ilość aktywnych biletów.

 

AD. 4 ) Urządzenie kontrolerskie zintegrowane z kartą kontrolera i kartą kierowcy.

Urządzenie kontrolerskie jest zespolone z wyświetlaczem (telefonem komórkowym lub tabletem).

Kontroler, zbliża kartę okazaną przez pasażera do czytnika i na ekranie wyświetlają mu się informacje w postaci ilości i rodzajów zakupionych oraz czynnych biletów jednorazowych bądź okresowych, a w razie biletu imiennego, również zdjęcie osoby uprawnionej do przejazdu.

Kasowniki mogą być włączane i wyłączane jednocześnie (centralnie) lub kolejno w miarę przesuwania się kontrolerów poprzez wsunięcie karty kontrolera do kasownika i wciśnięciu wybranego przycisku.

Szczegółowy przebieg kontroli jest na bieżąco przesyłany do systemu i zapisywany w jego bazie danych.

Po każdym zakończonym kursie, kierowca wsuwając kartę kierowcy do kasownika, anuluje ważność wszystkich zakupionych wcześniej biletów jednorazowych w danym autobusie, z wyjątkiem biletów jednorazowych czasowych ważnych na kilku liniach, które nadal zachowują swoją ważność. Zaniechanie tej czynności w autobusie który uległ awarii, pozwala na dalsze korzystanie z wykupionej usługi przewozu w zastępczym autobusie.

 

 

AD. 5 ) Komputer audytora zespolony z kartą zabezpieczoną elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do dostępu do bazy danych przewoźnika.

Urządzenie to służy bieżącej kontroli funkcjonowania systemu przez Przewoźnika oraz pobieraniu potrzebnych przewoźnikowi danych. Dostęp i ingerencje w dane, zabezpieczone jest kartą zawierającą indywidualny podpis elektroniczny Przewoźnika i tylko on ma nieograniczony dostęp do danych systemu sprzedaży biletów, może do niego wprowadzać, importować i eksportować dane. Dokonane ingerencje są odnotowane w systemie i niemożliwe do usunięcia bez pozostawienia widocznych śladów informujących o dokonanych czynnościach. Osoba dysponująca dostępem, może cedować swoje uprawnienia na niższe poziomy wybranym przez siebie osobom i w ustalonym przez siebie zakresie. Dostęp do systemu jest dodatkowo zabezpieczony indywidualnymi hasłami w celu identyfikacji osoby uprawnionej.

Od wielu lat funkcjonujący system podpisu elektronicznego jest sprawdzonym instrumentem autoryzacji czynności.

 

AD. 6 ) Serwer.

Dane systemu są przechowywane na wynajmowanych przez Androbayt serwerach, tych samych na których swoje dane przechowują najbardziej renomowane banki. Powiązane z nim są serwery zapasowe i awaryjne, celem uniemożliwienia blokady systemu oraz bieżącej archiwizacji danych. Dane są na bieżąco przesyłane na komputer stacjonarny znajdujący się w siedzibie Przewoźnika, w celu bieżącego monitoringu systemu i jego własnej, niezależnej archiwizacji, weryfikacji poprawności działania systemu i rozliczeń oraz zarządzania informacjami uzyskanymi z systemu.

Androbayt administruje programem dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania w sferze informatycznej.  Androbayt nie może ingerować w dane bez wiedzy i zgody Użytkownika.

 

AD. 7 ) Karta klienta.

Karta klienta może być anonimowa lub spersonalizowana. Wyboru dokonuje Przewoźnik, mogą równolegle funkcjonować oba rodzaje kart.

Własność karty klienta powiązana jest z własnością urządzeń. Wydawana jest bezpłatnie za pobraniem kaucji, w celu wymuszenia zachowania karty przez klienta i ochrony przed jej zniszczeniem bądź zagubieniem.

Pobrana przy wydaniu karty kaucja, może być w części przeznaczona na skredytowanie przejazdu. Uzupełnienie kaucji i spłata kredytu następuje przy kolejnym zasileniu konta klienta.

Środki zgromadzone na rachunku klienta, do momentu dokonania zakupu biletu stanowią własność klienta i są one zdeponowane u  właściciela urządzeń, jako przedpłata za przyszłą usługę.

 

Karta niespersonalizowana danymi osobowymi właściciela karty, stanowi jedyny dowód prawa do odbioru zdeponowanych pieniędzy i wykorzystania ich w celu opłacenia usługi przewozu (pokwitowanie odbioru zaliczki na usługę przewozu) oraz jest wyłącznym znakiem legitymacyjnym, uprawniającym do korzystania z usług przewozu (jedynym dowodem zawarcia umowy przewozu).

 

Karta spersonalizowana danymi osobowymi jest możliwa do odtworzenia i przypisania do niej danych rachunku klienta. Blokady kart i wydanie duplikatów jest analogiczne jak w systemach bankowych. Dowodem prawa do zdeponowanych na rachunku środków i prawa do skorzystania z przejazdu, obok karty, jest zapis w systemie informatycznym.

Personalizacji karty dokonuje klient w urządzeniu stacjonarnym, opisanym w pkt. I. AD. 1 a.), przy zasileniu karty lub przy nabyciu biletu imiennego, poprzez samodzielne  wpisanie wymaganych danych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Każdy element systemu zabezpieczony jest kluczem prywatnym RSA o długości 2048 bit, oraz podpisanym cyfrowo certyfikatem bezpieczeństwa X509. Każdorazowe obustronne  autoryzowanie tożsamości drugiej strony komunikacji w pełni zabezpiecza przed atakami typu: „man in the middle”, natomiast autoryzacja po stronie serwera tylko zaufanych kluczy skutecznie chroni przed atakami typu „D(D)os”. Poprawności i spójności danych w bazie pilnuje wyspecjalizowany daemon, przez co dane mogą być dodawane i w wyjątkowych sytuacjach modyfikowane tylko i wyłącznie poprzez zaimplementowane i przetestowane procedury. Każda operacja lub użycie procedury jest dodatkowo logowane. Co godzinę całość bazy danych oraz najnowsze logi są archiwizowane w dwóch bezpiecznych lokacjach poprzez bezpieczny tunel scp. Zastosowany wysoki poziom zabezpieczeń nie wpływa jednak ujemnie na prostotę i łatwość użytkowania AndrobaytSystem, zarówno przez Przewoźnika jak i pasażerów, a poprzez pełną automatyzację wszystkich procesów dystrybucji biletów ułatwia obsługę, jak i upraszcza rozliczenia księgowe.

W większości oferowanych na rynku systemach można stosunkowo prosto sfałszować zapis na karcie elektronicznej. Podwyższenia poziomu bezpieczeństwa usiłuje dokonać się poprzez wymianę kart na lepiej zabezpieczone i droższe. Po wymianie kart możliwe jest ponowne rozkodowanie zabezpieczeń, po uzyskaniu swobodnego dostępu do urządzenia czytającego karty. Jest tak dlatego, że uprawnienie do przejazdu zapisane jest na karcie. AndrobaytSystem działa na innych zasadach, co najmniej równie bezpiecznych, jak powszechnie stosowane w bankowych systemach płatniczych i wskazanej wyżej wady nie posiada, ponieważ przy zakupie prawa do przejazdu, dane pobierane są z zabezpieczonego serwera, do którego dostęp przez osobę nieuprawnioną jest wykluczony, zaś próby usiłowania ingerencji w system są natychmiast ujawniane, w przeciwieństwie do prób podrabiania kart przejazdowych w obecnie dostępnych systemach.

 

MODELE    WSPÓŁPRACY.

A. -  System właścicielski urządzeń z prawem do korzystania z programu (licencji).

B. -  System operatorski.

C. -  System mieszany polegający na powiązaniu elementów systemów wcześniej wymienionych.

 

 

AD. A ) System właścicielski sprowadza się do zakupu przez Przewoźnika urządzeń i prawa do korzystania z programu (licencji).

Model ten wymaga od Przewoźnika:

- zakupu wyposażenia każdego autobusu w trzy kasowniki, jedno mobilne urządzenie do zasilania konta, zawierające funkcję komputera pokładowego nowej generacji. System nie wymaga przeprowadzenia znaczących instalacji wewnętrznych, cena kompletu opisanych urządzeń wynosi 29.000 zł. Montażu urządzeń dokonuje Androbayt.

- zakupu koniecznej ilości urządzeń kontrolerskich, w cenie po: od 1600 zł./szt. do 2.500 zł/sz. w zależności od wyboru powiązania czytnika z telefonem komórkowym bądź tabletem, dla zmniejszenia kosztów, mogą być wykorzystane telefony Przewoźnika zaopatrzone w system operacyjny ANDROID, wówczas koszt samego czytnika wynosi 1100 zł.

- zakupu urządzeń stacjonarnych umożliwiających zasilanie rachunków klienta i nabywanie biletów okresowych, w cenie po: od 15.000zł. (proste modele mogące być instalowane wewnątrz budynków) do ok. 85.000 zł. (najbardziej rozbudowane modele do instalacji zewnętrznych z funkcją sprzedaży biletów papierowych, terminalem kart płatniczych).

- zakupu kart klienta w cenie po 6 zł/szt. wraz z wybranym nadrukiem, przy minimalnej ilości 10.000 sztuk.

- wnoszenia opłaty licencyjnej w wysokości 4 % wartości wykazanego przychodu ze sprzedaży biletów. W opłacie tej mieści się pełne administrowanie systemem. Opłata wnoszona jest w ustalonych umową okresach rozliczeniowych.

W tym systemie wszystkie urządzenia oraz pieniądze wpłacone do urządzeń za bilety stanowią własność Przewoźnika który korzysta z programu w zamian za wnoszoną opłatę licencyjną.

 

AD. B )  System operatorski.

Jedynym kosztem Przewoźnika jest opłata licencyjna w wysokości 6 % wartości zakupionych biletów. Androbayt z góry, co 7 dni, kupuje od przewoźnika usługę przewozu za ustaloną kwotę równą wartości zrealizowanych za pośrednictwem Androbayt przewozów i sprzedanych biletów z poprzedniego tygodnia, wpłacając ją w formie przedpłaty na rachunek Przewoźnika. Wszystkie urządzenia oraz pieniądze w urządzeniach stanowią własność operatora.

 

AD.C ) System mieszany.

Istotą systemu mieszanego jest przekształcenie sytemu operatorskiego w system właścicielski, poprzez zaliczenie części indywidualnie ustalonej prowizji  (wyższej niż przy systemie operatorskim) na spłatę ceny urządzeń wraz z kosztami finansowania ich zakupu i po zakończeniu spłaty, przekształcenie w system właścicielski. W tym systemie, urządzenia do czasu wykupu stanowią własność Androbayt, tak samo jak będące w urządzeniach pieniądze.

 

PROPONOWANE  WARUNKI  ROZPOCZĘCIA  WSPÓŁPRACY

Ponieważ  Androbayt jest systemem innowacyjnym w stosunku do oferowanych na rynku, proponujemy podjęcie współpracy na preferencyjnych dla Przewoźnika warunkach.

W pierwszym etapie, Androbayt nieodpłatnie udostępni Przewoźnikowi stacjonarne urządzenie do zakupu biletów okresowych, zestaw kontrolerski i kasownik biletów jednorazowych, celem wewnętrznych testów funkcjonowania AndrobaytSystem,

W drugim etapie, Przewoźnik rozpocznie sprzedaż biletów okresowych (wieloprzejazdowych) w AndrobaytSystem przy pomocy urządzenia stacjonarnego zainstalowanego w siedzibie Przewoźnika. Przewoźnik zostanie wyposażony w dodatkowy zestaw kontrolerski i konieczną ilość kart.  Androbayt, na życzenie Przewoźnika, udostępni mu dodatkowe urządzenie stacjonarne do zainstalowania go w innym, poza siedzibą Przewoźnika miejscu publicznym, np. w Galerii Handlowej, Urzędzie Miasta itp. Przewoźnik otrzyma do testów kasownik i urządzenie mobilne do zasilania rachunku klienta.

W ciągu trzech miesięcy, Przewoźnik podejmie decyzję o akceptacji wdrożenia AndrobaytSystem. W tym czasie strony wynegocjują i sformułują ostateczne warunki dalszej współpracy oraz po zawarciu umowy, przejdą do realizacji trzeciego etapu.

W razie decyzji pozytywnej, Przewoźnik zapłaci Androbayt opłatę licencyjną stosowną do wybranego modelu współpracy, liczoną od wartości sprzedanych biletów w okresie próbnym.

W razie decyzji negatywnej, przewoźnik zwróci Androbayt otrzymany sprzęt, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub opłat. Urządzenia kontrolerskie zostaną zwrócone w ciągu siedmiu dni od utraty ważności ostatniego biletu okresowego sprzedanego w Androbaytsystem.

W trzecim etapie, strony dokonają pełnej instalacji i wdrożenia systemu w autobusach Przewoźnika, rozbudują punkty stacjonarne, poprzez instalację urządzeń w uzgodnionych miejscach publicznych oraz uruchomią stronę internetową dla zasilania rachunków klienta i zakupu biletów okresowych. Pełna gotowość zostanie osiągnięta w ciągu 25 tygodni od podpisania umowy.

W trakcie wdrażania trzeciego etapu, Androbayt przekaże Przewoźnikowi uprawnienie do korzystania z funkcji geolokacji autobusów z transmisją danych na stronę internetową, do stacjonarnych tablic informacyjnych oraz do dyspozytora (kontrolera) ruchu Przewoźnika.

Tytułem wynagrodzenia Przewoźnika za pomoc we wdrożeniu innowacyjnego systemu, Androbayt przekaże Przewoźnikowi nieodpłatnie uprawnienia  do korzystania z urządzeń i aplikacji geolokacji autobusów.

 

UWAGI  KOŃCOWE

Ponieważ Androbayt dokonuje wykupu usług przewoźnika „z góry”, a następnie swoje uprawnienie do przejazdu odsprzedaje pasażerom, Androbayt nie jest organizacją pośredniczącą w płatnościach, przez co nie mają zastosowania ograniczenia prawne dotyczące organizacji płatniczych.

Zwrot karty połączony jest ze zwrotem przypisanych do niej i niewykorzystanych środków pieniężnych wraz z wcześniej zapłaconą kaucją. Zwrotu i wydania karty dokonują wytypowane punkty.

System zapewnia pełną ochronę danych osobowych w sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

Zasadniczym przedmiotem działalności Androbayt jest tworzenie, wdrażanie i administrowanie systemami informatycznymi, dlatego Androbayt zainteresowany jest w pierwszym rzędzie obsługą informatyczną procesu sprzedaży biletów i pobierania z tego tytułu ustalonego umową wynagrodzenia. Androbayt zamawia u zewnętrznych producentów urządzenia niezbędne do funkcjonowania systemu. Urządzenia te są dedykowane wyłącznie Androbayt, który jest właścicielem dokumentacji technicznej urządzeń oraz zastosowanych w urządzeniach rozwiązań.

Androbayt zainteresowany jest długotrwała współpracą i otwarty jest na sugestie Przewoźnika zmierzające do usprawnienia oferowanego systemu oraz ustalenia szczegółowych warunków możliwości nawiązania współpracy, dogodnych dla obu stron umowy.

Androbayt zaprasza do podjęcia rozmów i oferuje prezentację systemu oraz urządzeń zainstalowanych w siedzibie Androbayt.

 

Uwagi dodatkowe:

- w każdym autobusie w którym zainstalowano mobilne urządzenie zasilenia rachunku pasażera zawierające w sobie funkcję komputera lokalizacyjnego nowej generacji (AD. 2 ) pasażerowie autobusu mogą korzystać z nieodpłatnego Internetu w zasięgu sieci AERO 2.

- urządzenia stacjonarne i mobilne mogą być wykorzystywane do funkcji informacyjnych, np. rozkład jazdy autobusów, zmiana organizacji ruchu, komunikaty i inne

- Androbayt system może być wykorzystany jako system Karty Miejskiej, to jest po zainstalowaniu czytników podobnych w swojej funkcji do kasowników w wybranych miejscach Miasto można przy jego pomocy pobierać opłaty za inne usługi, np. wstęp do muzeum, basenu, lub pobierania opłaty za parking, jak również stacjonarne urządzenie zainstalowane w miejscach wybranych przez Miasto może służyć do poboru opłat miejskich od obywateli posiadających spersonalizowane karty.

 

                                                                               Z poważaniem,

w imieniu Androbayt Polska sp. z o.o., członek zarządu

 

 

W opinii Androbayt, ogląd zdjęcia użytkownika zapisanego na koncie i porównanie go z wizerunkiem osoby okazującej kartę, jest wystarczające dla weryfikacji uprawnienia do przejazdu, konkretnej osoby uwidocznionej na zdjęciu. Gromadzenie danych zawierających wizerunek osoby uprawnionej do przejazdu, w powiązaniu z historią korzystania przez nią z usług Przewoźnika nie pozwala na łatwą identyfikację konkretnej osoby z przypisaniem jej imienia, nazwiska i innych danych osobowych, przez co nie podlega rygorom ustawy o ochronie danych osobowych. Konieczność ochrony w rozumieniu powołanej ustawy, zachodzi wyłącznie w przypadku zastosowania wymogu personalizacji kart dodatkowymi danymi osobowymi.

 

Zarówno w systemie operatorskim jak i mieszanym, Przewoźnik pełni funkcję agenta rozliczeniowego, to jest: pobiera pieniądze z urządzeń, potrąca należną sobie zapłatę za kolejny okres rozliczeniowy i nadwyżkę wypłaca Androbayt. System na bieżąco wskazuje ilość środków wpłacanych i wypłacanych z urządzeń płatniczych z wyszczególnieniem nominałów.

 

PODSUMOWANIE

AndrobaytSystem:

-  może funkcjonować równolegle z dotychczas wdrożonymi kanałami dystrybucji biletów,

-  całkowicie wyklucza możliwość podrabiania biletów uprawniających do przejazdu,

-  niemal całkowicie eliminuje koszty zakupu (wytworzenia) nośników biletów,

-  upraszcza procedurę wykupu biletów imiennych i okresowych,

-  umożliwia zakup biletu w autobusie bez angażowania w proces sprzedaży kierowcy,

-  pozwala na ustalenie ceny biletu dla każdej linii indywidualnie, zróżnicowanie jej w zależności od pory i charakteru dnia, oraz zmianę cennika bez jakichkolwiek uciążliwości,

-  otwiera możliwość prostego zasilenia rachunku klienta przelewem internetowym w celu nabycia pożądanego biletu okresowego,

-  umożliwia wyeliminowanie uciążliwości wynikających z obowiązku ochrony danych osobowych,

-  otwiera Przewoźnikowi możliwość organizacji akcji marketingowych kierowanych bezpośrednio do konkretnych osób korzystających z usług przewoźnika w celu zachęcenia do bardziej intensywnego korzystania z usług Przewoźnika,

-  umożliwia geolokację autobusów bez ponoszenia kosztów,

-  pełna telemetria świadczonych usług, pozwala na pełniejszą analizę statystyczną i ekonomiczną świadczonych usług w oparciu o rzeczywiste obciążenie poszczególnych linii w zadanym czasie.

 

- służy wypłacie wpłaconych pieniędzy operatorowi bądź Przewoźnikowi. Osoba uprawniona wyposażona jest w indywidualną i zabezpieczoną systemowo kartę. Po wsunięciu karty, następuje jej autoryzacja w systemie, na ekranie urządzenia wyświetla zgromadzona w urządzeniu i możliwa do wypłaty kwota. Osoba uprawniona, dotykając pole „wypłać” a następnie pola z kwotą do wypłaty, zadaje urządzeniu polecenie wypłaty. Dokonana wypłata jest na bieżąco widoczna oraz śledzona w systemie i komputerze audytora (Przewoźnika). W trakcie odebrania gotówki przez osobę uprawnioną, fakt ten jest zapisywany w systemie z wyszczególnieniem ilości i rodzaju wypłaconych banknotów. Czas wypłaty może być dowolny, bądź ustawiony systemowo tylko na określony przedział czasowy. Dodatkowym zabezpieczeniem może być konieczność wykonania zdjęcia osoby dokonującej wypłaty i zapisania fotografii w systemie oraz zespolenie uprawnienia do wypłaty w odrębnym urządzeniu, np. telefonie komórkowym, w którym na bieżąco i na odległość można dodatkowo monitorować ilość pieniędzy w urządzeniu.

 

Kasownik umożliwia dodatkowe powiązanie opłat z rzeczywistym czasem przejazdu. Wówczas pasażer po zakupie prawa przejazdu, albo z góry kupuje prawo do przejazdu trwającego np. do 15 minut, lub zaliczkowo kupuje prawo do przejazdu nieograniczonego w czasie i wysiadając z autobusu przez ponowne włożenie karty do kasownika oraz wciśnięciu przycisku „anuluj”, dokonuje obniżenia kwoty zapłaty, stosownie do czasu w jakim rzeczywiście korzystał z przejazdu. Obniżenie następuje poprzez zapisanie na konto klienta nadpłaconej kwoty.

 

UWAGI WSTĘPNE.

Zasadniczymi cechami Androbayt System  jest to, że:

 

W urządzeniach Androbayt System następuje zasilenie konta klienta poprzez wpłatę do niego pieniędzy i rozdysponowanie nimi w momencie zakupu konkretnej usługi, tu wybranego biletu okresowego (wielokrotnego przejazdu) i konkretnego biletu jednorazowego, w konkretnym autobusie, na konkretnej linii oraz w konkretnym czasie – innymi słowy, pasażer za wpłacone wcześniej pieniądze kupuje ten konkretny bilet który jest mu w danym momencie potrzebny na wybranej linii i wybranej ilości. Oferowane na rynku systemy przewidują wykup konkretnego biletu w stacjonarnym automacie, następnie zapisanie go na karcie elektronicznej i kasowanie go w formie elektronicznej w autobusie, zaś zmiana taryf zazwyczaj deaktualizuje wcześniej nabyte bilety elektroniczne.

 

W urządzeniu stacjonarnym Androbayt System możliwe jest, obok zasilenia konta pasażera na bilety jednorazowe, zakup biletu okresowego (wieloprzejazdowego) połączone ze zrobienie sobie zdjęcia przez nabywcę biletu imiennego celem jego identyfikacji. Czynności te trwają łącznie ok. 2-3 minut. Bilet okresowy może być ważny od dowolnie wybranego przez pasażera momentu. Oferowane na rynku systemy tych możliwości nie dają, wymagają odrębnych i rozłożonych w czasie czynności w postaci zrobienia zdjęcia, zakupu karty, jej nadruku zdjęciem i  późniejszej aktywacji.

 

Urządzenia zasilające rachunek komunikacyjny pasażera mogą być instalowane w każdym autobusie. Wówczas pasażer może swoją kartę doładować w każdej chwili gdy zamierza skorzystać z usługi przewozu. Dodatkowo wskazane urządzenie, jest elementem systemu geolokacji autobusu, który pozwala pasażerom i dyspozytorowi ruchu, śledzenie aktualnych (w czasie rzeczywistym) pozycji poszczególnych autobusów na mapie miasta oraz umożliwia przesyłanie danych do stacjonarnych urządzeń informacyjnych zainstalowanych na przystankach autobusowych i do bazy Przewoźnika. Inne systemy  możliwości doładowania konta pasażera w środku transportu nie przewidują. Jak również wymagają dodatkowych, kosztownych urządzeń i systemu dla bieżącej geolokacji autobusu.

 

Konto klienta może być zasilane wpłatą gotówkową, przelewem zwykłym bądź internetowym i zaraz po wpłacie może być wykorzystana na opłacenie usługi przejazdu. Inne systemy również pozwalają na zasilenie konta klienta przelewem, wymagają jednak następczej aktywacji wpłaty i zakupu w automacie stacjonarnym określonego rodzaju biletu.

 

Androbayt System gwarantuje pełną telemetrię, zarówno dokonanych wpłat do urządzeń zasilających konto pasażera jak i zakupów konkretnych rodzajów biletów na konkretnych urządzeniach, liniach i w konkretnym czasie.  Audytor systemu (Przewoźnik) otrzymuje na bieżąco (w czasie rzeczywistym dokonywania transakcji) dane do swojego komputera. Inne systemy tego nie oferują.

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Copyright © 2014 Androbayt. All rights reserved.

powrót >